Vložiť životopis

Efektívny nábor + Assessment center + Psychodiagnostika

Efektívny nábor představuje z dlhodobého hľadiska dôležité úspory vo firme.

Efektívny nábor predstavuje dôležité úspory v oblastiach

 • Rozvoja zamestnancov vďaka predikcii úspešnosti kandidátov
 • Ďalších časových a finančných výdajov za nové výberové konanie na rovnakú pozíciu
 • Času a nákladov za doškoľovanie zamestnancov

Nástroje efektívneho náboru

 • Assessment centrum (AC)
 • Psychodiagnostika

Assessment centrum (AC) a Development centrum (DC)

Development a Assessment centrá používajú rovnakú metodológiu, ale tvoria sa za odlišným účelom.

Assessment centrum

Špeciálna diagnostická metóda, ktorá sa používa pre výber zamestnancov z väčšieho počtu uchádzačov. Patrí medzi najmodernejšie metódy testovania uchádzačov menovite na manažérske, obchodné a často či opakovane obsadzované pozície. Čo je dôležité, v priebehu tohto procesu sa už neposudzuje vzdelanie, profesionálna zdatnosť a skúsenosti, ale predovšetkým osobnostné predpoklady nutné pre výkon práce, o ktorú sa uchádzajú. Assessment centrum je zamerané na diagnostiku kľúčových kompetencií, aktuálnu úroveň uchádzačov a možnosti ďalšieho rozvoja.

Výhody:

 • Okamžité porovnanie viacerých kandidátov v jednom čase
 • Posúdenie a preverenie kandidátov na základe uplatnenia ich zručností, znalostí, predpokladov a motivácie v situáciách blízkych reálnemu pracovnému prostrediu
 • Možnosť porovnania sebanáhľadu so skutočne dosiahnutým výkonom
 • Zmapovanie nielen aktuálnej úrovne kompetencií, ale i potenciálu k ich ďalšiemu rozvoju
 • Eliminácia subjektívneho posúdenia vďaka pohľadu viacerých hodnotiteľov
 • Zníženie finančných nákladov plynúcich z nevhodne obsadenej pozície

Development centrum

Development centrum prebieha obdobne ako Assessment centrum a využívajú sa aj rovnaké metódy s tým rozdielom, že ide o posúdenie potenciálu terajších zamestnancov.
Development centrum je rozvojovou a diagnostickou metódou zameranou na oblasť sociálnych zručností a manažérskych kompetencií. Development centrum napomáha účastníkom uvedomiť si konkrétnu rozvojovú potrebu a slúži ako východisko pre tvorbu individuálnych rozvojových plánov.
Výstupom z development centra sú individuálne správy a správy celkové, popisujúce skupinu alebo tím ako celok. Táto správa je určená ako účastníkom, kde na ňu nadväzuje koučujúci rozhovor slúžiaci k vyjasneniu detailov a naštartovaniu žiadúcich zmien, tak managementu a personalistom firmy pre cielený rozvoj zamestnanca.

Psychodiagnostika

Je súčasťou Assessment a Development Centra a uplatňuje sa na mieru nárokom pozície a je zostavená súbormi dotazníkov a výkonových testov. Výstupom je záverečná správa, ktorá obsahuje interpretáciu výsledkov a popisuje napríklad manažérsky a komunikačný štýl, ďalej rozumové predpoklady, motiváciu, spôsoby reakcie na stres a záťažové podmienky apod.

Psychodiagnostika – okruhy

 • Intelekt a myslenie
 • Tímové úlohy
 • Zvládanie stresu
 • Motivácia k výkonu
 • Štruktúra osobnosti
 • Kreativita
 • Manažérsky štýl
 • Kognitívne schopnosti
 • Patologické javy (krádeže, šikanovanie na pracovisku, nelojálnosť, absentérstvo, …)

Psychodiagnostika, metódy posudzujúce:

 • Úroveň obecného IQ až špecifické schopnosti myslenia, talent
 • Štruktúru osobnosti, jej silné slabé stránky, poruchy osobnosti
 • Úroveň pozornosti, kognitívne tempo, koncentrácia
 • Dominanciu, zodpovednosť, kooperatívnosť, konformitu, submisivitu, agresivitu, afiliantnosť a individuálnosť

Výhodou psychodiagnostiky je fakt, že sa dá vykonať i na diaľku. Túto metódu uplatňujeme zatiaľ len v českom a slovenskom jazyku.